LSP opt-in

Deze beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patiënten kan versturen.

Algemeen

Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is deze functionaliteit van toepassing. Na een succesvolle aansluiting heeft de praktijk o.a. een AortaAgent draaien op de server en heeft de praktijk tenminste één werkstation met een aangesloten UZI-paslezer.

De praktijk kan op twee verschillende manieren de opt-ins verzenden naar het LSP:

 • opt-in wijzigingen direct versturen

  Dit houdt in dat direct na het aanbrengen van wijzigingen in bijvoorbeeld het opt-in scherm, een verbinding met het LSP wordt opgezet om de wijziging door te geven.

 • opt-in wijzigingen niet direct versturen

  Dit houdt in dat pas na het gebruik van functies onder commando OPTIN een verbinding met het LSP wordt omgezet om alle wijzingen door te geven.

Opt-ins per patiënt

Via het patiëntbeheer scherm kan met de knop ‘Opt-In’ rechtsboven het opt-in scherm geopend worden. Daarin kan de opt-in status van een patiënt bijgewerkt worden.

Voor het kunnen gebruiken van het opt-in scherm, moet er een geldig BSN van de patiënt bekend zijn. Dat BSN moet geverifieerd zijn door de gebruiker en daarnaast moet de identiteit van de patiënt vergewist zijn. Als er geen geldig BSN van de patiënt ingevuld is, dan moet dat eerst gewijzigd worden middels het patiëntbeheerscherm. Open daarna opnieuw het patiëntbeheerscherm en het opt-in scherm om verder te gaan. Als het BSN wel geldig is, maar deze is in het systeem nog niet geverifieerd of de identiteit van de patiënt is nog niet vergewist, dan kan dat middels het zetten van een vinkje in het opt-in scherm alsnog geregeld worden.

Na het sluiten van het opt-in scherm is de opt-in wijziging van de patiënt binnen de praktijk geregistreerd. Wat er daarna gebeurt hangt af van de praktijkinstelling ‘wel of niet direct versturen’. Als de praktijkinstelling is ‘wel direct versturen’ en de gebruiker is ingelogd met de UZI-pas, dan wordt direct na het sluiten van het opt-in scherm de opt-in wijziging naar het LSP verstuurd. Rechtsonder in het patiëntbeheerscherm wordt direct zichtbaar wat de nieuwe opt-in status van de patiënt is. Als de praktijkinstelling is ‘niet direct versturen’ of de gebruiker is niet ingelogd met de UZI-pas, dan wordt niet direct na het sluiten van het opt-in scherm de opt-in wijziging naar het LSP verstuurd. Dat gebeurt dan pas na het gebruik van de functies onder commando OPTIN. Rechtsonder in het patiëntbeheerscherm wordt derhalve ook niet direct zichtbaar wat de nieuwe opt-in status van de patiënt is. Die blijft nog staan op de oude status zolang de opt-in wijziging niet verzonden is.

Let op

Opt-ins kunnen per patiënt ook ingevuld worden als de gebruiker niet een paslezer heeft of nog niet ingelogd is. Echter kunnen de aan- en afmeldingen dan niet direct verstuurd worden. Dat gebeurt dan pas na het gebruik van de functies onder commando OPTIN.

Afmelden / Opt-in wijzigen

Te allen tijde kan de opt-in status van een patiënt gewijzigd worden middels het opt-in scherm, te bereiken via de knop ‘Opt-in’ in het patiëntbeheer scherm.

Door de vinkjes te veranderen zal het resultaat worden verstuurd naar het LSP. Afhankelijk van de praktijkinstelling ‘niet/niet direct versturen’ gebeurt dat direct of niet.

Door bijvoorbeeld het vinkje ‘Is Akkoord’ uit te zetten, zal de patiënt (al dan niet direct) afgemeld gaan worden bij het LSP.

Snel meerdere ‘Is Akkoord’ opt-ins registreren

Als van een hoop patiënten tegelijk de opt-in als ‘Is Akkoord’ geregistreerd moet worden, dan kan dat middels commando OPTIN op het tabblad ‘Is Akkoord opt-ins toevoegen’. Dit is in feite hetzelfde als voor patiënten via het patiëntbeheer en opt-in scherm de vinkjes ‘Is gevraagd’ en ‘Is Akkoord’ aan te vinken, maar dan sneller.

Het is de bedoeling dat van al deze patiënten daadwerkelijk een officiele aanmelding ontvangen is (dus patiënt is akkoord met elektronische communicatie), bijvoorbeeld op een papieren opt-in formulier.

Er kunnen op dit tabblad patiënten gezocht en geselecteerd worden. Bij klikken op de knop ‘Patiënten registreren als Is Akkoord’ wordt geprobeerd voor elke patiënt een opt-in ‘Is Akkoord’ te registreren. Als de praktijkinstelling is ‘niet direct versturen’, dan worden de wijzigingen niet direct naar het LSP verstuurd.

De standaard opt-in registratie die gebruikt wordt voor elk van deze patiënten is:

Patiënt is gevraagd JA
Patiënt is akkoord JA
Datum vandaag
Akkoord met Alle elektronische communicatie met zorgverleners
Met einddatum NEE

Aanpassen van de toegevoegde registraties kan later nog per patiënt gedaan worden.

Let op: er geldt een aantal restricties

 • Voor elke patiënt moet het BSN valide zijn, reeds geverifieerd en de identiteit moet vergewist zijn
 • Er kunnen alleen aanmeldingen (akkoord: JA) gedaan worden, geen afmeldingen (akkoord: NEE).
 • Alleen patiënten die nog geen opt-in status hadden kunnen verwerkt worden.
 • De gebruiker moet kunnen inloggen met de UZI-pas

Als niet aan de restricties voldaan wordt, dan wordt dit getoond in de lijst met resultaten na het aanklikken van de toevoeg knop.

Openstaande opt-in wijzigingen versturen

Als de praktijkinstelling is ‘niet direct versturen’, dan worden opt-in wijzigingen alleen binnen de praktijk geregistreerd aanvankelijk en niet direct verstuurd naar het LSP. Om alle openstaande opt-in wijzigingen te versturen, klikt men op de knop ‘Openstaande opt-ins versturen’ op het tabblad ‘Algemeen’ onder commando OPTIN.

Door op de knop ‘Log bekijken’ te klikken kan de laatste communicatie met het LSP bekeken worden. En op het tabblad ‘Bekijken’ kunnen de eindresultaten ook bekeken worden.

Opmerkingen

 • Het kan een paar minuten duren voordat alle wijzigingen verwerkt zijn. Geduld dus graag terwijl de applicatie bezig is...
 • De gebruiker moet kunnen inloggen met de UZI-pas

Overzicht aangemelde Opt-ins

Via rapport 0081 kunnen de openstaande Opt-ins terug gevonden worden. Ook is het mogelijk om een lijstje te maken met de patiënten die wel Opt-in gevraagd maar niet aangemeld zijn.

Status bekijken

Op het tabblad ‘Bekijken’ onder commando OPTIN kan men zien wat de huidige opt-in statussen zijn van alle patiënten waarvan een aan- of afmelding verstuurd is. Tevens staan hier de aantallen vermeld. Patiënten waarvan geen opt-in aan- of afmelding bekend is, staan niet in de lijst vermeld.

Als langdurig de status van bepaalde patiënten op ‘Aanmelding in wachtrij’ of ‘Afmelding in wachtrij’ blijft staan, dan is er mogelijk een probleem geweest met de connectie met het LSP. Het gebruiken van de knop ‘Aan- en afmeldingen in wachtrij verwijderen’ onder het tabblad ‘Algemeen’ zal dan uitkomst bieden om de statussen alsnog bij te werken.

Instellingen wijzigen

Met de knop ‘GBZ instellingen’ op het tabblad ‘Algemeen’ onder commando OPTIN kan de praktijkinstelling ‘wel direct versturen’ / ‘niet direct versturen’ aangepast worden. Deze instelling geldt binnen de hele praktijk niet en dus niet per gebruiker.

Troubleshooting

Lees onderstaande door bij problemen:

Melding ‘EPD niet geïnstalleerd’

Het kan zijn dat de Tetra Installer uitgevoerd moet worden omdat het werkstation nog niet ‘weet’ dat de praktijk aangesloten is op het LSP. De Tetra Installer kunt u hier downloaden: http://www.tetra.nl/i

Anders is de oorzaak dat er geen paslezer aangesloten is op het werkstation. Niet alle opt-in functionaliteit is aanwezig als er geen paslezer aangesloten is.

Melding ‘niet aangesloten op het LSP’

Het kan zijn dat de TetraInstaller gerund moet worden omdat het werkstation nog niet ‘weet’ dat de praktijk aangesloten is op het LSP.

Melding ‘geen UZI-paslezer of de UZI-paslezer is niet correct geïnstalleerd’

De oorzaak is dat er geen paslezer aangesloten is op het werkstation. Niet alle opt-in functionaliteit is aanwezig als er geen paslezer aangesloten is.

UZI-pas koppelen aan Bricks Huisarts loginuser

De gekozen loginuser bij het starten van Bricks Huisarts moet overeenkomen met de UZI-pashouder. Het is dus niet mogelijk ingelogd te zijn als assistent in Bricks Huisarts en dan de pas van de arts te gebruiken. Initieel moet eenmalig de koppeling tussen de Bricks Huisarts loginuser en de pashouder vastgelegd worden. Dat gaat middels commando EPD en de knop ‘UZIpas koppelen aan ingelogde medewerker’.

Mandateren

De UZI-pashouder moet voldoende rechten hebben om de actie uit te mogen voeren. Zo kan het zijn dat een assistent eerst gemandateerd moet worden voordat de opt-in status aangepast kan worden. Zorg er voor dat de assistent(e) eerst zijn/haar pas koppelt onder de inlogcode van de UZI-pashouder. Zie het hoofdstuk “UZI-pas koppelen aan Bricks Huisarts loginuser” voor de te nemen stappen.

Mandateringen kunnen gegeven worden door in te loggen in Bricks Huisarts als arts (de pas van de arts is derhalve ook nodig) en via commando EPD > knop ‘Mandateringen’ mandateringen te verlenen aan andere gebruikers.

Daarna kan met het gegeven mandaat gewerkt worden door in Bricks Huisarts in te loggen als de gemandateerde (de pas van de gemandateerde is nodig).

Let op

Het mandateren werkt alleen i.c.m. een “medewerker op naam” passen. Anonieme passen worden door VZVZ niet ondersteunt voor deze handeling.

Opt-in status blijft op InWachtrij

Het kan gebeuren dat voor langere tijd de opt-in status van een of meer patiënten blijft staan op ‘Aan-/afmelding in wachtrij’. Mogelijke oplossingen/oorzaken zijn:

 • Probeer commando OPTIN > knop ‘Aan- en afmeldingen in wachtrij verwijderen’ en dan opnieuw knop ‘Openstaande opt-ins versturen’
 • Tijd van de klok op de server en/of het werkstation staat niet goed.

Problemen bij wisselen van UZI-pas

Het kan gebeuren dat Bricks Huisarts een foutmelding geeft als de UZI-pas verwisseld wordt door een andere. We zoeken nog naar een oplossing hiervoor.

De korte termijn oplossing, Bricks Huisarts herstarten.

Probleem met UZI-pas

Melding: ‘Unexpected authentication result’ of ‘CertificateInvalid’

Dit kan betekenen dat niet alle parent certificaten voor de UZI-pas goed geïnstalleerd staan op het werkstation. Oplossing: als SafeSign geinstalleerd staat, dan kunnen via de TokenAdmin tool de juiste parent certificaten van de pas af opgelsagen en geinstalleerd worden (parent certificaat > object opslaan > daarna installeren).

Melding: ‘EPD niet geïnstalleerd’ of ‘CertificateInvalid’

Controleer op het werkstation of de certificaten in de juiste certificate folder staan, als volgt: Op werkstation, stop de pas in de paslezer en controleer dat met de TokenAdmin tool de persoonlijke certificaten te bekijken zijn. Start vervolgens in windows uitvoeren > certmgr.msc

Dan moeten in de map ‘Personal’ de persoonlijke certificaten zichtbaar zijn (en niet in de map ‘Others’).

En in map ‘Trusted Root Certificates’ (of elders, maar niet in de map ‘LocalMachine’) moeten de parent certificaten (Staat der Nederlanden en nog 3) van deze persoonlijke certificaten zichtbaar zijn.

Als dit niet het geval is, dan de certificaten verplaatsen naar de juiste mappen.

Melding: ‘Cryptoki exception ‘6’.’

Waarschijnlijk is de paslezer niet goed geïnstalleerd met de bijbehorende SafeSign software. Controleer of alle hardware volgens Windows correct geïnstalleerd is en of de TokenAdminstratie tool van SafeSign werkt en ook de paslezer en pas detecteert.